Algemene verkoopvoorwaarden en E-ticketvoorwaarden

djproducer.school

Artikel 1. Toepassing

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van djproducer.school zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle transacties lopen via www.djproducer.school

1.2 Door een bestelling bij www.djproducer.school te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van djproducer.school

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten staan ten behoeve van djproducer.school gelden ook ten behoeve van eventueel door djproducer.school ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van djproducer.school zijn vrijblijvend. djproducer.school heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als djproducer.school uw bestelling heeft geaccepteerd. djproducer.school heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door djproducer.school heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door djproducer.school.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 25 werkdagen, tenzij door djproducer.school anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk aan djproducer.school te melden.

5.2 Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft djproducer.school de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

5.3 Als u een artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan djproducer.school te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door djproducer.school terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 djproducer.school is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en djproducer.school, tenzij er sprake is van grove schuld van djproducer.school.

Artikel 7. Diversen

7.1 Onverminderd de overige aan djproducer.school toekomende rechten, heeft djproducer.school in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 8. Recht

8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9. Annulering

9.1 Indien de opdrachtgever de boeking meer dan 21 dagen voor de datum van de workshop annuleert, dient 50% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

9.2 Indien de opdrachtgever de boeking tussen de 21 en 15 dagen voor de datum van de workshop annuleert, dient 75% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

9.3 Indien de opdrachtgever de boeking binnen 14 dagen voor de datum van de workshop annuleert, dient het volledige overeengekomen bedrag van de vergoeding betaald te worden.     

djproducer.school

Havervelden 2
5281 PT Boxtel
info@djproducer.school
www.djproducer.school 

Definities

De Deelnemer: de persoon die het E-ticket aanschaft of voor wie het e-ticket wordt aangeschaft.

Het E-ticket: het door de Deelnemer geprinte document of digitale pdf document dat wordt besteld en betaald op een website van djproducer.school en dient als toegangsbewijs tot het Event van djproducer.school.

Het Event: de DJ Workshop  of overige evenement waarvoor door de Deelnemer een E-ticket wordt aangeschaft.

Press Play: Press Play VOF, Tramkade 26, 5211VB, ’s-Hertogenbosch.

Starttijd: de tijd waarop het Event van djproducer.school aanvangt.

Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor het Event tussen de Deelnemer en djproducer.school, gesloten op de wijze zoals in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Het E-ticket geeft de Deelnemer alleen toegang tot het Event zoals op het E-Ticket vermeld.
 3. Het E-ticket is gebonden aan een specifieke Starttijd op een bepaalde dag zoals vermeld op het E-ticket.
 4. Het E-ticket kan niet worden vervangen of verlengd en de kosten ervan worden niet gerestitueerd.
 5. Het E-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

Het E-ticket of de reservering is alleen geldig op de Starttijd dat op het E-­ticket wordt vermeld.

Het E­-ticket of de reservering is geldig als het is afgedrukt op blanco A4 papier, in portretformaat(verticaal) of als het leesbaar is vanaf het scherm van een smartphone, tablet of vergelijkbaar apparaat.

Het E-ticket of de reservering dat slecht is afgedrukt, dat beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, kan worden geweigerd en als ongeldig worden beschouwd.

 1. Het E-ticket kan worden besteld via www.djproducer.school. De overeenkomst tussen de Deelnemer en djproducer.school komt tot stand nadat de Deelnemer het bestelformulier volledig en juist heeft ingevuld en aan djproducer.school heeft gezonden door middel van het aanklikken van ‘bevestigen’ in de bestelprocedure en djproducer.school de eventuele betaling heeft kunnen verifiëren. Na verificatie van de betaling zal djproducer.school het E-ticket per e­mail aan de Deelnemer zenden. De door djproducer.school opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Deelnemer geldt als bewijs van de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs door de Deelnemer.
 2. De wettelijke bedenktermijn van 7 dagen, zoals geregeld in art. 7:46d BW, is in verband met het tijdsgebonden karakter van het E-ticket of de reservering niet van toepassing.
 3. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het bestelformulier. djproducer.school is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van het door de bezoeker ingevoerde e-mailadres.
 4. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen te geschieden door gebruik te maken van één van de tijdens het bestelproces aangeboden betaalmethoden. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende financiële instelling en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.
 5. Het E-ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot het Event van djproducer.school. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het E-­ticket.
 6. De gegevens die bij de aanschaf van het E-ticket worden ingevoerd, zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Hieronder wordt verstaan: alle noodzakelijke handelingen met betrekking tot de aanschaf, de verzending en de controle van het E-­ticket en de eventuele afhandeling van vragen hierover. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor onderzoek in het kader van verbetering van de diensten van djproducer.school en kunnen om voorgaande reden en op incidentele basis, vragen gesteld worden aan degene die het E-ticket besteld heeft. djproducer.school draagt steeds zorg voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 7. Op deze algemene voorwaarden en de door de Deelnemer met djproducer.school te sluiten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 8. Voor alle vragen en opmerkingen over het E­ticket kan de Deelnemer gebruik maken van het e­mailadres: info@djproducer.school.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Privacybeleid” tab_id=”1490619475114-28c85d61-80ba”][vc_column_text]djproducer.school hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens altijd met de grootst mogelijke zorg. Vanzelfsprekend houden we ons hierbij strikt aan de wettelijke regelgeving die van toepassing is op de omgang met persoonsgegevens.

Daarbij geldt:

 • Als wij uw gegevens willen gebruiken voor iets anders dan het afhandelen van uw bestelling vragen wij u altijd eerst om toestemming.
 • Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden.
 • Uw gegevens worden via een veilige verbinding opgeslagen op beveiligde servers.

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

Wanneer u een bestelling plaatst op djproducer.school hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om het afhandelen van uw bestelling zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Wanneer wij uw gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, dan vragen wij u natuurlijk altijd eerst om toestemming. Daarnaast worden uw gegevens alleen gedeeld met partijen die zijn betrokken bij het afhandelen van uw bestelling. Wij zullen uw persoonsgegevens dus nooit voor commerciële doeleinden verstrekken aan derden. In de omgang met uw persoonlijke gegevens volgen wij altijd de regels zoals opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Worden mijn gegevens bewaard?

Wanneer u een bestelling plaatst op djproducer.school vult u diverse persoonsgegevens in. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard op een beveiligde server.

Welke gegevens worden verzameld?

Bij het plaatsen van uw bestelling vragen wij u onder andere om uw naam en e-mailadres in te vullen. Uw naam en uw e-mailadres worden gebruikt voor een bevestiging en instructie hoe u uw bestelling kunt downloaden.

Worden er ook verkeersgegevens opgeslagen?

Ja, bij elk bezoek van onze website worden er zogenaamde verkeersgegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en gebruiken wij om onze website te optimaliseren.

Verkeersgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over pagina’s die zijn bezocht of de producten die zijn besteld. De gegevens zijn niet persoonsgebonden en zorgen alleen voor een algemeen beeld van het verkeer op onze website. De informatie die wordt opgeslagen gebruiken wij alleen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website verder te ontwikkelen en verbeteren.

Hoe beveiligen jullie de website en mijn gegevens?

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Persoonlijke gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast zullen wij uw gegevens nooit verstrekken aan derden.

Tijdens het plaatsen van een bestelling op djproducer.school worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje linksboven in de browser. Uw gegevens worden daarnaast altijd op goed beveiligde servers opgeslagen. Alleen bevoegde medewerkers met een geheimhoudingsplicht hebben toegang tot deze servers. Op deze manier bieden wij maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten. U kunt er daarnaast op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken. Uw gegevens worden alleen gedeeld met partijen die betrokken zijn bij het afhandelen van uw bestelling.

Maakt djproducer.school ook gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies. Voor djproducer.school zijn Cookies handig. Ze stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. djproducer.school maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die gebruikmaakt van cookies. Met de informatie uit Google Analytics kunnen we onze website en diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. Cookies van djproducer.school kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. Wanneer u toch geen cookies wilt ontvangen tijdens het winkelen op djproducer.school kunt de instellingen voor het automatisch opslaan van cookies aanpassen in uw browser. Daarnaast kunt u opgeslagen cookies op elk gewenst moment via uw browser verwijderen. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Looptijd van cookies

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert.

Je kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. De echte gegevens over je staan dan in de database van de website.